Pozvánka na výroční členskou schůzi

MRS z.s., PS Chropyně 20.3.2022 v Záříčí

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Chropyně zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18246, se sídlem Chropyně, Haltýře 145, IČ: 00547981 (dále jen „pobočný spolek“), zveřejňuje dnem 02.03.2022 na webových stránkách pobočného spolku a vývěskách návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku.

Návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí
 3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2020-2021
 4. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2022
 5. Zpráva KRK.
 6. Zpráva volební komise.
 7. Volba nového výboru.
 8. Přestávka
 9. Schválení usnesení
 10.  Diskuze
 11.  Zpráva komise, schválení rozpočtu a usnesení.
 12.  Závěr

Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Současně v souladu se stanovami Moravského rybářského svazu z.s., svolává výbor pobočného spolku ve smyslu § 14 výroční členskou schůzi dne 20.3.2022 na 10:00 hodin v sále kulturního střediska – Záříčí 100https://mapy.cz/s/ragafekuce

zarici 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů na členskou schůzi, koná se náhradní členská schůze ve stejném místě o 15 minut později. Při této náhradní členské schůzi je tato schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti většiny členů.

Z důvodu nemoci, bude 20.3.2021 omezen výdej povolenek.

Již napsané povolenky si můžete vyzvednout v kanceláři PS v budově TJ v Chropyni od 10:00hod do 12:00hod.

Můžete také zanechat povolenky k následnému vypsání.

Na místě nebudou povolenky vypisovány.

K vyzvednutí budou také osvědčení o získané kvalifikaci, kterou jsme prováděli online.

Za toto nedopatření se omlováme

 

Výbor PS Chropyně

Aktuální stanovisko Ministerstva zemědělství ČR:
dnes 5.3.2021 v 15:36 zveřejnilo Ministerstvo zemědělství (po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví) tiskovou zprávu k aktuálním opatřením dopadajícím na rybářství: 
S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 217 ze dne 26. února 2021 ve znění Usnesení vlády České republiky č. 241 ze dne 1. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující:

Rybářství:

Výkon rybářského práva:

 • individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.
 • výkon rybářského práva v rybářských revírech jako např. zarybňování, hospodářská činnost na revírech a další činnosti, které nelze odložit, nejsou omezeny.

Rybníkářství:

 • individuální lov ryb na udici v rybníkářství je povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.
 • rybníkářství – výlov rybníka a další hospodářské činnosti, které nesnesou odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení) nejsou omezeny.

Výkon funkce rybářské stráže:

 • výkon funkce rybářské stráže, které jsou výkonem činností sloužících k zajištění vnitřního pořádku podle bodu II. odst. 5 písm. a) a bodu III. odst. 1. písm. c) bod i) usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021, není omezen.

Zkoušky v rybářství:

 • zkoušky v rybářství (rybářský hospodář, rybářská stráž) není možné po dobu trvání krizových opatření pořádat, vyjma zkoušky pro ověření kvalifikačních předpokladů pro získání rybářského lístku pořádané distanční formou (online).

Zdrojhttp://portal.mze.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/rybareni-rybnikarstvi-a-myslivost-od-1-3.html

Opatření COVID-19 přijatá pobočným spolkem MRS PS Chropyně pro naši kancelář v budově TJ Chropyně.
Vstupujte jednotlivě a to vždy poté, co vás o možnosti vstoupit vyrozumí odcházející osoba z budovy TJ.
Vzhledem k vládním opatřením, v souvislosti se zabráněním šíření nemoci COVID-19, se řiďte pokyny pracovníků, kteří zajišťují výdej povolenek pro rok 2021.
Uvnitř může být pouze omezený počet osob.
Každý musí mít řádně chráněna ústa a dýchací cesty – rouškou, respirátorem, či jiným vhodným ochranným prostředkem.
U vstupu jsou k dispozici desinfekční prostředky.

Povolenky budou vydávány v kanceláři pobočného spolku Chropyně, Moravská 552

V rámci opatření nařízení vlády, se může výdej povolenek změnit.

Únor ve středu 24.2.2021 od 16:00 do 18:00 hod.
Únor v sobotu 20.2.2021 od 10:00 do 12:00 hod.
Březen ve středu 10 a 24.3.2021 od 16:00 do 18:00 hod.
Březen v sobotu   20.3.2021 od 10:00 do 12:00 hod.
Duben ve středu 14.4.2021 od 16:00 do 18:00 hod.
Duben v sobotu 10 a 24.4.2021

od 10:00 do 12:00 hod.

Nyní můžete prozatím odevzdávat povolenky a řádně vyplněné sumáře do schránky umístěné u vstupu budovy TJ.

1609340240776

UPOZORNĚNÍ - VÝDEJ POVOLENEK 2021

OMEZENÍ PROVOZU KANCELÁŘE MRS PS CHROPYNĚ
A VÝDEJE POVOLENEK V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU

Z důvodu omezení plynoucích z nařízení vlády a protiepidemických opatření v rámci pandemie koronaviru (SARS-COV-2) bude provoz kanceláře omezen. Výdej povolenek na rok 2021 v termínech 28.12.2020, 30.12.2020 a 6.1.2021 se ruší.

Informace o změnách najdete na webu www.mochropyne.cz
nebo na Facebooku https://www.facebook.com/mochropyne

Děkujeme za pochopení.

                                                              

V Chropyni dne 25.12.2020

MRS PS Chropyně

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:

1. Ruší se pracovní povinnost všech členů, (brigády)

2. Je stanovena výše členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)

3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky.  V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč.

Pravidla pro výdej povolenek

Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.

Předložit platný rybářský lístek a členský průkaz.

Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (poslední trojčíslí evidenčního čísla). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2021.
V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné                  

1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

Při výdeji povolenek nebudou přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS p. s , nebo převodem na účet; MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s. POBOČNÝ SPOLEK CHROPYNĚ č. ú:1481926369/0800.

K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci.

Povolenky budou vydávány v kanceláři pobočného spolku Chropyně, Moravská 552

prosinec 2020

28 a 30.12.2020

od 13:00 do 17:00 hod.

leden 2021

ve středu 6 a 20.1.2021

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 16 a 30.1.2021

od 10:00 do 12:00 hod.

únor 2021

ve středu 10 a 24.2.2021

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 20.2.2021

od 10:00 do 12:00 hod.

březen 2021

ve středu 10 a 24.3.2021

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu   20.3.2021

od 10:00 do 12:00 hod.

duben 2021

ve středu 14.4.2021

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 10 a 24.4.2021

od 10:00 do 12:00 hod.

 

Dále je nutno při vstupu do budovy mít nasazenou a řádně upevněnou roušku, která chrání ústa a nos. Dodržovat stanovené rozestupy!!! V souvislosti s nařízeními a možnými omezeními vlády ČR   a ministerstva zdravotnictví ČR nákazy Koronaviru nevylučujeme možné změny výdeje. Sledujte prosím naši vývěsku a facebookové a internetové stránky.

věková kategorie

členství

povolenka MP

dospělí

1250,-

950,-

mládež 16 – 18 let

1250,-

500,-

mládež do 15 let

200,-

300,-

 Cena republikové MP povolenky na rok 2021 je 3600,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, z.s.         a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3600,-Kč).

Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen udržovací příspěvek 450,-Kč.

Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let (500,-). Bez předložení platného průkazu ZTP nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 1250,- Kč.

Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jednatele tel.: 605 155 443, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně.

Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, z.s. p.s. Chropyně.

Zahajujeme bezkontaktní prodej povolenek k lovu ryb.
Prosím kontaktujte Vratislava Horsáka na tel. čísle: 732 139 248 a email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a domluvte se.
Jelikož se mimořádná opatření prodlužují, fyzický prodej z naší kanceláře není prozatím možný.
Skoro denně jsme odmítali několik volajících žadatelů, bohužel někteří z Vás umí být i velmi nepříjemní.
Prosím, buďte vstřícní a shovívavý.

UPOZORNĚNÍ !

ZRUŠENÍ VÝDEJE POVOLENEK

Na základě opatření a nařízení přijatých vládou České republiky rušíme výdej povolenek a všechny ostatní spolkové akce a činnosti do odvolání.

Více na www.mrsbrno.cz

 

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Chropyně zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18246, se sídlem Chropyně, Haltýře 145, IČ: 00547981 (dále jen „pobočný spolek“), zveřejňuje dnem 21.12.2019 na webových stránkách pobočného spolku a vývěskách návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku.

Návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku:

 

 1. Zahájení
 2. Volba komisí
 3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2019
 4. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2020
 5. Zpráva KRK.
 6. Přestávka
 7. Schválení usnesení
 8. Diskuze
 9. Závěr

 

Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Současně v souladu se stanovami Moravského rybářského svazu z.s., svolává výbor pobočného spolku ve smyslu § 14 výroční členskou schůzi dne 15.3.2020 na 10:00 hodin v sále Městského kulturního střediska – Komenského 39, Chropyně.

 

 

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů na členskou schůzi, koná se náhradní členská schůze ve stejném místě o 15 minut později. Při této náhradní členské schůzi je tato schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti většiny členů.

 

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:

1. Ruší se pracovní povinnost všech členů, (brigády)

2.Je stanovena výše členského příspěvku na 1.250,- Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)

3.Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. 

V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

Pravidla pro výdej povolenek

1. Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.

2. Předložit platný rybářský lístek a členský průkaz.

3. Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2020.
V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné                  

1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

4. Při výdeji povolenek nebudou přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS, z.s. pobočný spolek Chropyně.

5. K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci.

Povolenky budou vydávány v kanceláři pobočného spolku Chropyně, Moravská 552

prosinec 2019

27 a 30.12.2019

od 13:00 do 17:00 hod.

leden 2020

ve středu 8 a 15.1.2020

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 4 a 18.1.2020

od 10:00 do 12:00 hod.

únor 2020

ve středu 5 a 26.2.2020

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 15.2.2020

od 10:00 do 12:00 hod.

březen 2020

ve středu 4 a 18.3.2020

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu   14.3.2020

od 10:00 do 12:00 hod.

duben 2020

ve středu 1.4.2020

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 11 a 25.4.2020

od 10:00 do 12:00 hod.

věková kategorie

členství

povolenka MP

manipulační poplatek

bližší podmínky výkonu rybářského práva

dospělí

1250,-

950,-

20,-

20,-

mládež 16 – 18 let

1250,-

500,-

20,-

20,-

mládež do 15 let

200,-

300,-

20,-

20,-

Cena republikové MP povolenky na rok 2020 je 3550,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, z.s. a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3550,-Kč).

Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen udržovací příspěvek 450,-Kč.

Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let (500,-). Bez předložení platného průkazu ZTP nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 1250,- Kč.

Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jednatele tel.: 605 155 443, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně.

Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, z.s. p.s. Chropyně.

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:

Změny základních dokumentů:

Stanovy:
1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády
2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)
3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:
1. Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
2. Počet a množství úlovku:
V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.
 

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Chropyně, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18246 se sídlem Haltýře 145, 768 11 Chropyně, IČ: 005 47 981

INFORMACE A SDĚLENÍ POSKYTOVANÉ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016, O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES (OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ANGLICKY GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, ZKRATKA GDPR), KTERÉ SE POUŽIJE ODE DNE 25. KVĚTNA 2018, SUBJEKTU ÚDAJŮ SPRÁVCEM PŘI ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OD SUBJEKTU ÚDAJŮ

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Chropyně, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18246, sídlo: Haltýře 145, IČ: 005 47 981, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kontaktní telefonní číslo: 605 155 443, (dále také „pobočný spolek“ nebo „správce“).

KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ

Uchazeč (fyzická osoba) o členství v pobočném spolku (dále také „uchazeč o členství“ nebo „subjekt údajů“)., s nímž je spojeno členství v Moravském rybářském svazu, z.s., spolku zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 256, sídlo: Soběšická 1325/83, 614 00 Brno, IČ: 004 34 159 (dále také „hlavní spolek“).
Člen (fyzické osoba) pobočného spolku a člen hlavního spolku (dále také „člen“ nebo „subjekt údajů“).
Funkcionář pobočného spolku (dále také „funkcionář“ nebo „subjekt údajů“).
Zaměstnanec pobočného spolku (dále také „zaměstnanec“ nebo „subjekt údajů“).
Člen rybářské stráže (dále také „člen rybářské stráže“ nebo „subjekt údajů“).
Rybářský hospodář (dále také „hospodář“ nebo „subjekt údajů“) a zástupce rybářského hospodáře (dále také „zástupce hospodáře“ nebo „subjekt údajů“).

KATEGORIE DOTČENÝCH (ZPRACOVÁVANÝCH) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce bude zpracovávat z osobních údajů především titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, bydliště, evidenční číslo, datum vzniku členství, bankovní spojení, údaje o dětech, kontaktní e-mail, kontaktní telefonní číslo a podpis.
Správce bude zpracovávat z kategorie zvláštních osobních údajů informace o ZTP nebo ZTP/P (údaj o zdravotním stavu) na základě výslovného a svobodného souhlasu uděleného subjektem údajů.
Správce bude u každé kategorie subjektu údajů zpracovávat jiné osobní údaje a pouze na základě existence právního důvodu (právních důvodů) a pro zcela konkrétní účel (účely).

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce bude zpracovávat jednotlivé osobní údaje pro svou činnost, popřípadě pro činnost hlavního spolku.
Příjemcem osobních údajů zpracovávaných správcem u jednotlivých kategorií subjektu údajů budou orgány veřejné moci, vůči kterým bude správce povinen poskytnutím požadovaných osobních údajů plnit právními předpisy uloženou povinnost.

SPOLEČNÍ SPRÁVCI

Pobočný spolek a hlavní spolek budou společnými správci u následujících kategorií subjektů údajů:
funkcionářů pobočného spolku, členů statutárního orgánu a členů kontrolní a revizní komise pobočného spolku, za účelem jejich zápisu do veřejného rejstříku, neboť návrh na zápis ve věcech pobočného spolku podává podle platné právní úpravy hlavní spolek,
členů rybářské stráže za účelem podání návrhu na jejich ustanovení hlavním spolkem pro rybářské revíry, v nichž bude výkon rybářského práva přenechán hlavnímu spolku,
rybářského hospodáře a zástupce rybářského hospodáře za účelem jejich navržení za rybářského hospodáře a zástupce rybářského hospodáře pro rybářské revíry, v nichž bude žádat o povolení výkonu rybářského práva hlavní spolek s tím, že následně pověří hospodařením v tomto rybářském revíru pobočný spolek, jehož členem bude rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře.
Pobočný spolek bude u uvedených kategorií subjektů údajů zpracovávat osobní údaje a tyto bude v rozsahu potřebném pro naplnění účelu předávat hlavnímu spolku.
Subjekt osobních údajů může vykonávat svá práva podle nařízení GDPR u každého ze společných správců i vůči každému z nich.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů zákonně, korektně a transparentně.
Osobní údaje subjektu údajů je správce oprávněn zpracovávat pouze na základě existence jednoho nebo více právních důvodů a pro jeden nebo více zcela konkrétních účelů.
Správce bude zpracovávat jednotlivé osobní údaje subjektu údajů na základě existence některého z následujících právních důvodů:
souhlasu uděleného subjektem údajů se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR),
zpracování bude nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stanou bude subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDRP), přičemž smlouvou se v tomto případě rozumí rovněž Stanovy hlavního spolku, kterým se uchazeč o členství a člen dobrovolně podřizují,
zpracování bude nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se bude na správce vztahovat (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),
zpracování bude nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

VII. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ U JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Správce bude u jednotlivých kategorií subjektu údajů zpracovávat zpravidla tyto osobní údaje:

Uchazeč o členství
titul, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a podpis
pro účely rozhodnutí o přihlášce za člena pobočného spolku a v případě rozhodnutí o přijetí za člena pro účely evidence řádných, nezletilých a čestných členů a evidence uložených kárných opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu ryb podle Stanov na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
pro účely vydání povolenky k lovu podle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., § 18 vyhlášky č. 197/2004 Sb., přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v případě přijetí za člena na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
datum narození
pro účely určení ceny povolenky k lovu a rozsahu práv a povinností pro jednotlivé druhy členství (řádný, nezletilý a čestný člen) podle Stanov a dalších vnitřních předpisů na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
Kontaktní e-mail
pro účely vyrozumívání o konání zasedání orgánů pobočného spolku a o činnosti pobočného spolku a hlavního spolku na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Člen
titul, jméno, příjmení, evidenční číslo, místo trvalého pobytu a podpis
pro účely evidence řádných, nezletilých a čestných členů a evidence uložených kárných opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu ryb podle Stanov na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
pro účely vydání povolenky k lovu podle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., § 18 vyhlášky č. 197/2004 Sb., přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v případě přijetí za člena na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
datum narození
pro účely určení ceny povolenky k lovu a rozsahu práv a povinností pro jednotlivé druhy členství (řádný, nezletilý a čestný člen) podle Stanov a dalších vnitřních předpisů na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
datum vzniku členství
pro účely evidence řádných, nezletilých a čestných členů a evidence uložených kárných opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu ryb podle Stanov na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
kontaktní e-mail
pro účely vyrozumívání o konání zasedání orgánů pobočného spolku a o činnosti pobočného spolku a hlavního spolku na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Funkcionář
titul, jméno, příjmení, rodné příjmení u žen, rodné číslo, místo, okres a stát narození, místo trvalého pobytu a podpis
pro účely podání formulářového návrhu na zápis do veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
bankovní spojení
pro účely vyplácení odměn, popřípadě cestovních náhrad, za předpokladu jejich vyplácení na účet na podkladě důvodu uvedeného v čl. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
pro účely naplnění činnosti pobočného spolku a hlavního spolku včetně jejich zpřístupnění u předsedy a jednatele pobočného spolku a hospodáře pobočného spolku na webových stránkách pobočného spolku a hlavního spolku na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Zaměstnanec
titul, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a podpis
pro účely plnění pracovní smlouvy na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
pro účely vedení personální a mzdové agendy na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
rodné číslo
pro účely vedení personální a mzdové agendy (sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a nemocenské pojištění) na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
bankovní spojení
pro účely vedení mzdové agendy za předpokladu, že mzda bude vyplácena na účet, na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
osobní údaje dětí
pro účely vedení personální a mzdové agendy v souvislosti s uplatňováním slevy na dani z příjmu zaměstnancem na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
pro účely zajištění provozu a činnosti správce jako zaměstnavatele na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Člen rybářské stráže
titul, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, evidenční číslo a podpis
pro účely zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb dle § 14 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb. na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
pro účely zajištění činnosti správce a rybářské stráže, především s ohledem na potřebu vzájemné rychlé komunikace nutné při výkonu funkce rybářské stráže na úseku ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb, na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře
jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, evidenční číslo a podpis
pro účely podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva dle § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb. na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
Kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
pro účely zajištění činnosti správce a rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře, především s ohledem na potřebu vzájemné rychlé komunikace nutné při výkonu funkce, včetně jejich zpřístupnění u hospodáře pobočného spolku na webových stránkách pobočného spolku a hlavního spolku na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

VIII. KRITÉRIA PRO STANOVENÍ DOBY ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou u jednotlivých kategorií subjektu údajů vymazány po uplynutí doby stanovené pro jejich uchování.

Nepřijatý uchazeč o členství
do doby, než bude rozhodnutí o nepřijetí za člena konečné a nebude ho možné již právně napadnout.
Člen
po celou dobu trvání členství,
po dobu trvání kárného opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu nebo
po dobu archivace, je-li stanovena,
a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

Funkcionář
po celou dobu trvání funkce,
po dobu archivace, je-li stanovena,
po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení nebo
po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,
a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

Zaměstnanec
po dobu archivace stanovenou pro jednotlivé typy dokladů (daňové evidence a doklady pro vyměření daně z příjmů; neschopenky; stejnopisy evidenčních listů důchodového zabezpečení; osobní spis; doklady pro zdravotní pojištění a další).
Člen rybářské stráže
po celou dobu trvání funkce,
po dobu archivace, je-li stanovena nebo
po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,
a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

Rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře
po celou dobu trvání funkce,
po dobu archivace, je-li stanovena nebo
po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,
a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce bude zpracovávat osobní údaje
ručně v papírové (listinné) podobě,
ručně v elektronické podobě a
ručně kombinací papírové a elektronické podoby.
Správce bude vést o činnostech zpracování osobních údajů záznamy.

INFORMACE A SDĚLENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vedle již uvedených informací a sdělení má subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů především tato další práva:

Právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům. V případě zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo získat od správce potvrzení s informacemi o účelu zpracování osobních údajů, kategorií dotčených osobních údajů, příjemců, plánované doby zpracování, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.
Právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na doplnění neúplných osobních údajů.
Právo kdykoli odvolat souhlas, je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Právo na výmaz (právo být zapomenut) osobních údajů, odpadly-li účely pro jejich zpracování nebo odvolá-li subjekt údajů souhlas udělený podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a neexistuje-li žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
Právo na omezení zpracování osobních údajů v důsledku subjektem údajů namítané nepřesnosti, protiprávnosti, odpadnutí účelu zpracování.
Právo získat osobní údaje poskytnuté správci a předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost).
Právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR z důvodů týkajících se konkrétní situace na straně subjektu údajů.
Právo na oznámení případů porušení zabezpečení svých osobních údajů.

V Chropyni dne 24. 5. 2018

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Marek Rygr - předseda

______________________________

Moravský rybářský svaz, z.s.

pobočný spolek Chropyně

21.9.2019 - Třecí
28.9.2019 - Karhánek I.
12.10.2019 - Zavřel
19.10.2019 - Dlouhá

Výlov se koná za každého počasí, sraz v 7:00 hod na rybářské chatě.
Občerstvení zajištěno.