UPOZORNĚNÍ!
Nezapomeňte uhradit členský příspěvek za rok 2024 nejpozději do 29. 2 2024.
Pokud neuhradíte příspěvek v termínu, zanikne vám členství k 1. 3. 2024, a obnovit ho můžete jen uhrazením zapisného ve výši 1000 Kč.

V tištěné podobě BPVRP pro MP revíry se vyskytly dvě chyby:

 1. V bodě II., odst. a) chybí upřesnění denní doby lovu v měsíci duben
 2. V bodě V., odst. 2. chybí upřesnění povolené doby lovu přívlačí

Chyby vznikly nepozorností při převodu textu do nového formátu požadovaného tiskárnou.

Zde je dostupný opravený dokument:

BPVRP MP 2024

Vážení rybáři členi Moravského rybářského svazu,

CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY se budou v roce 2024 prodávat na 4 vybraných místech MRS.
V Brně, Blansku, Břeclavi a Velkém Meziříčí. Bližší informace adresy, kontakty, otvírací doba budou zveřejněny do konce roku 2023 zde na webu.

Jedná se o patření, které bude platit pouze v roce 2024.

CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY bude možné také zakoupit na UZEMNÍCH SVAZECH ČRS, za podmínek nákupu jako u hostovacích povolenek ČRS. Tzn. člen MRS musí mít uhrazený členský příspěvek a nesmí mu být vysloven zákaz rybolovu.

Děkujeme za pochopení.

Petrův zdar!

https://mrs.mrsbrno.cz/celorepublikove-povolenky/

 • Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.
 • Předložit platný rybářský lístek a členský průkaz.
 • V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné
  • 1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
   Pokud žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.
 • Při výdeji povolenek nebudou přijímány úhrady v hotovosti!
 • Úhrada musí být provedena složenkou, nebo převodem na účet:

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s. POBOČNÝ SPOLEK CHROPYNĚ

č.ú: 1481926369/0800 a variabilní symbol (je to poslední trojčíslí evidenčního čísla na průkazce člena)

 • K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci.
 • V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1400,-Kč.
 • V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

  

prosinec 2023

29.12.2023

od 13:00 do 17:00 hod.

leden 2024

ve středu 3.1 a 17.1.2024

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 13.1. a 27.1.2024

od 10:00 do 12:00 hod.

únor 2024

ve středu 7.2.2024

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 17.2.2024

od 10:00 do 12:00 hod.

březen 2024

ve středu 6.3.2024

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 16.3.2024

od 10:00 do 12:00 hod.

duben 2024

ve středu 17.4.2024

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu  13.4.2024

od 10:00 do 12:00 hod.

 

Ceny příspěvků a povolenek v roce 2024 

věková kategorie

   členství

 povolenka MP

 republiková

dospělí

   1400,-

 1250,-

 4500,-

mládež 16 – 18 let

   1400,-

 700,-

 

mládež do 15 let

   200,-

 400,-

 

udržovací příspěvky

   500,-

  

Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen udržovací příspěvek 500,-Kč.

Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let (700,-). Bez předložení platného průkazu ZTP nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

Vlastníte-li průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 1400,- Kč.

 

CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY se budou v roce 2024 prodávat na 4 vybraných místech MRS.
V Brně, Blansku, Břeclavi a Velkém Meziříčí. Bližší informace adresy, kontakty, otvírací doba budou zveřejněny do konce roku 2023 zde na webu.

Jedná se o opatření, které bude platit pouze v roce 2024.

CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY bude možné také zakoupit na UZEMNÍCH SVAZECH ČRS, za podmínek nákupu jako u hostovacích povolenek ČRS. Tzn. člen MRS musí mít uhrazený členský příspěvek a nesmí mu být vysloven zákaz rybolovu.

 

Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo hospodáře tel.: 725 769 797, email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

Pokud takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně. Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, z.s. p.s. Chropyně.

CENÍKY 2024

POVOLENKY.

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku vydaného v ČR.
Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku. „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb,  pobočné spolky MRS.

 

Aktuální ceny členských příspěvků

 • Zápisné 1 000 Kč

  Hradí dospělí a mládež od 16-18 let

 • Členství dospělý 1 400 Kč

  Kategorie dospělí - všichni starší 16 let

 • Členství mládež 200 Kč

  Kategorie mládež - osoby do 15 let včetně

 • Udržovací 500 Kč

  Členství bez nároku na vydání povolenky

Aktuální ceny povolenek mimopstruhových - MP

 • Celorepubliková MP 4 500 Kč

  Jeno tato platí na všech revírech MRS a ČRS

 • Dospělý MP 1 250Kč

  Starší 18 let, kteří nejsou studenti a nejsou ZTP/P

 • Poloviční MP 700 Kč

  Studenti, ZTP/P

 • Mládež MP 400 Kč

  Mládež do 15 let včetně

 • Měsíční MP

  Zrušeno

 • Týdenní MP 500 Kč
 • Denní MP 300 Kč

Aktuální ceny povolenek pstruhových - P

 • Celorepubliková P 4 750 Kč

  Jeno tato platí na všech revírech MRS a ČRS

 • Dospělý P 1 300 Kč

  Starší 18 let, kteří nejsou studenti a nejsou ZTP/P

 • Poloviční P 800 Kč

  Studenti, ZTP/P

 • Mládež  P 400 Kč

  Mládež do 15 let včetně

 • Měsíční P

  Zrušeno

 • Týdenní P 600 Kč
 • Denní P 400 Kč

Aktuální ceny povolenek pro nečleny - MP

 • Roční MP 10 000 Kč
 • Měsíční MP

  Zrušeno

 • Týdenní MP 3 000 Kč
 • Denní MP 1 000 Kč

Aktuální ceny povolenek pro nečleny - P

 • Roční P 10 000 Kč
 • Měsíční P

  Zrušeno

 • Týdenní P 3 500 Kč
 • Denní P 1 200 Kč

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Chropyně zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18246, se sídlem Chropyně, Haltýře 145, IČ: 00547981 (dále jen „pobočný spolek“), zveřejňuje dnem 02.03.2023 na webových stránkách pobočného spolku a vývěskách návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku.

Návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí
 3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2021-2022
 4. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2023
 5. Zpráva KRK.
 6. Přestávka
 7. Diskuze, náměty, připomínky
 8. Zpráva komise, schválení rozpočtu a usnesení.
 9. Závěr

Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Současně v souladu se stanovami Moravského rybářského svazu z.s., svolává výbor pobočného spolku ve smyslu § 14 výroční členskou schůzi dne 26.3.2023 na 10:00 hodin v sále kulturního střediska – Záříčí 100.

 mapka.pngmapycz qr

https://mapy.cz/s/ragafekuce

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů na členskou schůzi, koná se náhradní členská schůze ve stejném místě o 15 minut později. Při této náhradní členské schůzi je tato schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti většiny členů.

 • Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.
 • Předložit platný rybářský lístek a členský průkaz.
 • V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné
  • 1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
   Pokud žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.
 • Při výdeji povolenek nebudou přijímány úhrady v hotovosti!
 • Úhrada musí být provedena složenkou, nebo převodem na účet:

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s. POBOČNÝ SPOLEK CHROPYNĚ

č.ú: 1481926369/0800 a variabilní symbol (je to poslední trojčíslí evidenčního čísla na průkazce člena)

 • K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci.
 • V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1300,-Kč.

Úřední hodiny:

 

prosinec 2022

17.12 a 28.12.2022

od 13:00 do 17:00 hod.

leden 2023

ve středu 4.1 a 18.1.2023

od 16:00 do 18:00 hod.

 

v sobotu 7.1, 14.1. a 28.1.2023

od 10:00 do 12:00 hod.

únor 2023

ve středu 8.2.2023

od 16:00 do 18:00 hod.

 

v sobotu 18.2.2023

od 10:00 do 12:00 hod.

březen 2023

ve středu 1.3.2023

od 16:00 do 18:00 hod.

 

v sobotu 11.3. a 25.3.2023

od 10:00 do 12:00 hod.

duben 2023

ve středu 19.4.2023

od 16:00 do 18:00 hod.

 

v sobotu 8.4 a 29.4.2023

od 10:00 do 12:00 hod.

 

 

Ceny příspěvků a povolenek v roce2023: 

věková kategorie

členství

povolenka MP

republiková

dospělí

1300,-

1100,-

4150,-

mládež 16 - 18 let

1300,-

500,-

 

mládež do 15 let

200,-

300,-

 

udržovací příspěvky

500,-

 

Cena republikové MP povolenky na rok 2023 je 4150,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, z.s. a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (4150,-Kč).

Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen udržovací příspěvek 500,-Kč.

Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let (500,-). Bez předložení platného průkazu ZTP nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

Vlastníte-li průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 1300,- Kč.

Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo hospodáře tel.: 725 769 797, email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

 

Pokud takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně.

Rádi bychom vám připomněli povinnost odevzdat řádně vyplněný sumář úlovků a povolenku místní organizaci, která jej vydala, v termínu do 15. ledna (včetně).
Nesplnění této povinnosti může vést k nevydání povolenky na další sezonu.
V případě, že není možné doručit vyplněný sumář osobně, je možné ho zaslat doporučeným dopisem.

Pozvánka na výroční členskou schůzi

MRS z.s., PS Chropyně 20.3.2022 v Záříčí

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Chropyně zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18246, se sídlem Chropyně, Haltýře 145, IČ: 00547981 (dále jen „pobočný spolek“), zveřejňuje dnem 02.03.2022 na webových stránkách pobočného spolku a vývěskách návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku.

Návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí
 3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2020-2021
 4. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2022
 5. Zpráva KRK.
 6. Zpráva volební komise.
 7. Volba nového výboru.
 8. Přestávka
 9. Schválení usnesení
 10.  Diskuze
 11.  Zpráva komise, schválení rozpočtu a usnesení.
 12.  Závěr

Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Současně v souladu se stanovami Moravského rybářského svazu z.s., svolává výbor pobočného spolku ve smyslu § 14 výroční členskou schůzi dne 20.3.2022 na 10:00 hodin v sále kulturního střediska – Záříčí 100https://mapy.cz/s/ragafekuce

zarici 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů na členskou schůzi, koná se náhradní členská schůze ve stejném místě o 15 minut později. Při této náhradní členské schůzi je tato schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti většiny členů.

Z důvodu nemoci, bude 20.3.2021 omezen výdej povolenek.

Již napsané povolenky si můžete vyzvednout v kanceláři PS v budově TJ v Chropyni od 10:00hod do 12:00hod.

Můžete také zanechat povolenky k následnému vypsání.

Na místě nebudou povolenky vypisovány.

K vyzvednutí budou také osvědčení o získané kvalifikaci, kterou jsme prováděli online.

Za toto nedopatření se omlováme

 

Výbor PS Chropyně

Aktuální stanovisko Ministerstva zemědělství ČR:
dnes 5.3.2021 v 15:36 zveřejnilo Ministerstvo zemědělství (po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví) tiskovou zprávu k aktuálním opatřením dopadajícím na rybářství: 
S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 217 ze dne 26. února 2021 ve znění Usnesení vlády České republiky č. 241 ze dne 1. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující:

Rybářství:

Výkon rybářského práva:

 • individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.
 • výkon rybářského práva v rybářských revírech jako např. zarybňování, hospodářská činnost na revírech a další činnosti, které nelze odložit, nejsou omezeny.

Rybníkářství:

 • individuální lov ryb na udici v rybníkářství je povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.
 • rybníkářství – výlov rybníka a další hospodářské činnosti, které nesnesou odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení) nejsou omezeny.

Výkon funkce rybářské stráže:

 • výkon funkce rybářské stráže, které jsou výkonem činností sloužících k zajištění vnitřního pořádku podle bodu II. odst. 5 písm. a) a bodu III. odst. 1. písm. c) bod i) usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021, není omezen.

Zkoušky v rybářství:

 • zkoušky v rybářství (rybářský hospodář, rybářská stráž) není možné po dobu trvání krizových opatření pořádat, vyjma zkoušky pro ověření kvalifikačních předpokladů pro získání rybářského lístku pořádané distanční formou (online).

Zdrojhttp://portal.mze.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/rybareni-rybnikarstvi-a-myslivost-od-1-3.html

Opatření COVID-19 přijatá pobočným spolkem MRS PS Chropyně pro naši kancelář v budově TJ Chropyně.
Vstupujte jednotlivě a to vždy poté, co vás o možnosti vstoupit vyrozumí odcházející osoba z budovy TJ.
Vzhledem k vládním opatřením, v souvislosti se zabráněním šíření nemoci COVID-19, se řiďte pokyny pracovníků, kteří zajišťují výdej povolenek pro rok 2021.
Uvnitř může být pouze omezený počet osob.
Každý musí mít řádně chráněna ústa a dýchací cesty – rouškou, respirátorem, či jiným vhodným ochranným prostředkem.
U vstupu jsou k dispozici desinfekční prostředky.

Povolenky budou vydávány v kanceláři pobočného spolku Chropyně, Moravská 552

V rámci opatření nařízení vlády, se může výdej povolenek změnit.

Únor ve středu 24.2.2021 od 16:00 do 18:00 hod.
Únor v sobotu 20.2.2021 od 10:00 do 12:00 hod.
Březen ve středu 10 a 24.3.2021 od 16:00 do 18:00 hod.
Březen v sobotu   20.3.2021 od 10:00 do 12:00 hod.
Duben ve středu 14.4.2021 od 16:00 do 18:00 hod.
Duben v sobotu 10 a 24.4.2021

od 10:00 do 12:00 hod.

Nyní můžete prozatím odevzdávat povolenky a řádně vyplněné sumáře do schránky umístěné u vstupu budovy TJ.

1609340240776

UPOZORNĚNÍ - VÝDEJ POVOLENEK 2021

OMEZENÍ PROVOZU KANCELÁŘE MRS PS CHROPYNĚ
A VÝDEJE POVOLENEK V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU

Z důvodu omezení plynoucích z nařízení vlády a protiepidemických opatření v rámci pandemie koronaviru (SARS-COV-2) bude provoz kanceláře omezen. Výdej povolenek na rok 2021 v termínech 28.12.2020, 30.12.2020 a 6.1.2021 se ruší.

Informace o změnách najdete na webu www.mochropyne.cz
nebo na Facebooku https://www.facebook.com/mochropyne

Děkujeme za pochopení.

                                                              

V Chropyni dne 25.12.2020

MRS PS Chropyně

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:

1. Ruší se pracovní povinnost všech členů, (brigády)

2. Je stanovena výše členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)

3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky.  V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč.

Pravidla pro výdej povolenek

Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.

Předložit platný rybářský lístek a členský průkaz.

Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (poslední trojčíslí evidenčního čísla). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2021.
V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné                  

1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

Při výdeji povolenek nebudou přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS p. s , nebo převodem na účet; MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s. POBOČNÝ SPOLEK CHROPYNĚ č. ú:1481926369/0800.

K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci.

Povolenky budou vydávány v kanceláři pobočného spolku Chropyně, Moravská 552

prosinec 2020

28 a 30.12.2020

od 13:00 do 17:00 hod.

leden 2021

ve středu 6 a 20.1.2021

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 16 a 30.1.2021

od 10:00 do 12:00 hod.

únor 2021

ve středu 10 a 24.2.2021

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 20.2.2021

od 10:00 do 12:00 hod.

březen 2021

ve středu 10 a 24.3.2021

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu   20.3.2021

od 10:00 do 12:00 hod.

duben 2021

ve středu 14.4.2021

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 10 a 24.4.2021

od 10:00 do 12:00 hod.

 

Dále je nutno při vstupu do budovy mít nasazenou a řádně upevněnou roušku, která chrání ústa a nos. Dodržovat stanovené rozestupy!!! V souvislosti s nařízeními a možnými omezeními vlády ČR   a ministerstva zdravotnictví ČR nákazy Koronaviru nevylučujeme možné změny výdeje. Sledujte prosím naši vývěsku a facebookové a internetové stránky.

věková kategorie

členství

povolenka MP

dospělí

1250,-

950,-

mládež 16 – 18 let

1250,-

500,-

mládež do 15 let

200,-

300,-

 Cena republikové MP povolenky na rok 2021 je 3600,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, z.s.         a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3600,-Kč).

Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen udržovací příspěvek 450,-Kč.

Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let (500,-). Bez předložení platného průkazu ZTP nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 1250,- Kč.

Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jednatele tel.: 605 155 443, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně.

Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, z.s. p.s. Chropyně.

Zahajujeme bezkontaktní prodej povolenek k lovu ryb.
Prosím kontaktujte Vratislava Horsáka na tel. čísle: 732 139 248 a email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a domluvte se.
Jelikož se mimořádná opatření prodlužují, fyzický prodej z naší kanceláře není prozatím možný.
Skoro denně jsme odmítali několik volajících žadatelů, bohužel někteří z Vás umí být i velmi nepříjemní.
Prosím, buďte vstřícní a shovívavý.

UPOZORNĚNÍ !

ZRUŠENÍ VÝDEJE POVOLENEK

Na základě opatření a nařízení přijatých vládou České republiky rušíme výdej povolenek a všechny ostatní spolkové akce a činnosti do odvolání.

Více na www.mrsbrno.cz